Vessel Year Work
M/V SMART 2006 Blasting
M/V Natty 2007 Hydroblasting
M/V Azure 2008 Blasting

References